นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 425 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 35
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 39
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 168