นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 193 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 50
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 23
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 118