นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 25
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 24

รวม 49 คน