นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 35
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 28
การสอนวิทยาศาสตร์ 12
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 52

รวม 127 คน