นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 52
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 46
การสอนวิทยาศาสตร์ 16
วิจัยหลักสูตรและการสอน 17

รวม 131 คน