นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 5
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 16

รวม 21 คน