นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 6
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 10
วิจัยหลักสูตรและการสอน 12

รวม 28 คน