[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

  รายงานตีพิมพ์วารสารของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
     ระบบติดตามการตีพิมพ์วารสาร (TPGS) จัดทำขึ้นเพื่อรายงานติดตาม/ตรวจสอบ การนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่กับวารสารต่างๆ ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชัฏสกลนคร

 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา  -       -  
  การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ  -       -  
  การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11   -       -   11 
  วิจัยหลักสูตรและการสอน 14   -       -   14 
  ฟิสิกส์ (ปริญญาเอก)  -       -  
  การบริหารการพัฒนา  -       -   -
  การบริหารการศึกษา 33   -       -   33 
  หลักสูตรและการสอน 34   -       -   34 
  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา  -       -  
  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา  -       -  
  การสอนวิทยาศาสตร์  -       -  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  -       -  
  การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม  -       -   -
  รัฐประศาสนศาสตร์  -       -  
  ฟิสิกส์ (ปริญญาโท)  -       -  
  วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  -       -   -
  วิทยาศาสตร์ศึกษา  -       -   -
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์