[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา   -       -  
  การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ   -       -  
  การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11    -       -   11 
  วิจัยหลักสูตรและการสอน 14    -       -   14 
  ฟิสิกส์ (ปริญญาเอก)   -       -  
  การบริหารการพัฒนา   -       -   -
  การบริหารการศึกษา 33    -       -   33 
  หลักสูตรและการสอน 34    -       -   34 
  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา   -       -  
  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา   -       -  
  การสอนวิทยาศาสตร์   -       -  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   -       -  
  การจัดการอาชีวอุตสาหกรรม   -       -   -
  รัฐประศาสนศาสตร์   -       -  
  ฟิสิกส์ (ปริญญาโท)   -       -  
  วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี   -       -   -
  วิทยาศาสตร์ศึกษา   -       -   -
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

 
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
533JCe108 นาง พิศมัย อาแพงพันธ์ วิจัยหลักสูตรและการสอน 2556 รอตีพิมพ์
543H97118 ว่าที่ พ.ต. เดชา คัณทักษ์ ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2556 รอตีพิมพ์
522H97122 นาย เทพรังสรรค์ จันทรังษี ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2556 รอตีพิมพ์
522H97111 นาย วชิราวุธ ปานพรม ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 2556 รอตีพิมพ์
533JPe206 นาย เรืองฤทธิ์ ด้วงติลี การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 รอตีพิมพ์
533JPe202 นาง เพ็ญประภา ศรีมะโรง การบริหารและพัฒนาการศึกษา 2559 รอตีพิมพ์
543H97104 นาง ชำนาญ คำปัญโญสีโนทัย การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 2559 รอตีพิมพ์
543P66156 นาย บพิธ นาโควงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 รอตีพิมพ์
543P66147 นาง ธิดารัตน์ พัฒนโพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 2559 รอตีพิมพ์
55325103106 นาย จักรกฤษ กองพิมาย ฟิสิกส์ (ปริญญาโท) 2559 รอตีพิมพ์
543D92106 นางสาว เยาวลักษณ์ แสงจันทร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 รอตีพิมพ์
543D92101 นางสาว อัจฉรา งิ้วสุภา ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2559 รอตีพิมพ์
543B93404 นาย นิรันดร เพชรคำ หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93332 นาง รุ้งลาวันณ์ วงษ์ธนาสิริ หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93331 นางสาว ศศิฉาย พ่อคำไพ หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93330 นาย วุฒิชัย นาคแสง หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93327 นางสาว จันทรธิดา โคตตะวงศ์ หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93323 นางสาว พัชรี ตองตาสี หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93322 นางสาว ชลนิศา นาวงศ์หา หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
543B93321 นาย วุฒิชัย กายราช หลักสูตรและการสอน 2559 รอตีพิมพ์
1 2 3 4 5 6 7 Next