[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  การบริหารการศึกษา 33    -       -   33 
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
56421229134 นาง จินตนา เบญจมาศ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
56421229118 นาง ณีรนุช แก้วบัวสา การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B46617 นางสาว ฑิฆัมพร ทองนำ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229138 นาง แก้วพอน เกดตะวง การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229137 นาง บัวเลียน เกดโสพาพอน การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229136 นาง คอนสะหวัน ไชยชมพู การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229135 นาง สุกัน ไชยะเพ็ด การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229134 นาง ผ่องใส จันทะสอน การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229128 นาย ไมตรี สุวรรณไตรย์ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229127 นาง ทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229125 นาย สุทธิพงษ์ เวียงพรมมา การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229124 นางสาว กิตยาภรณ์ สนธิพงษ์ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229120 นาง รัตนา เวียงวงษ์ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229114 นางสาว ศิศิรา รักษาสระ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229113 นาย กิตติกร ฮ่มป่า การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
57421229102 นาย ภาสกร มั่งสวัสดิ์ การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B46611 นาย อภิสิทธิ์ กิ่งนาคม การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B46609 นาย สุรชัย วันดี การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B46608 นาย สาทิตย์ วงค์มีแก้ว การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B46601 นางสาว วรรฒมล แน่นอุดร การบริหารการศึกษา 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1 2 Next