[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :

  ทะเบียนการตีพิมพ์บทความวารสาร

    ค้นหา 
 สาขาวิชา
  สาขาวิชา จำนวนข้อมูล สถานะการตีพิมพ์
  หลักสูตรและการสอน 34    -       -   34 
*หมายเหตุ!  ได้รับการตีพิมพ์แล้ว  รอการตีพิมพ์  ครบกำหนดการตีพิมพ์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา ปีการศึกษา สถานะการตีพิมพ์
543B93404 นาย นิรันดร เพชรคำ หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93332 นาง รุ้งลาวันณ์ วงษ์ธนาสิริ หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93331 นางสาว ศศิฉาย พ่อคำไพ หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93330 นาย วุฒิชัย นาคแสง หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93327 นางสาว จันทรธิดา โคตตะวงศ์ หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93323 นางสาว พัชรี ตองตาสี หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93322 นางสาว ชลนิศา นาวงศ์หา หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93321 นาย วุฒิชัย กายราช หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93320 นางสาว จารุณี บิดร หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93318 นางสาว ภิรมย์ญา สุธรรม หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93310 นาย ธีรวัฒน์ โคตรหานาม หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93221 นาง อาภรณ์ ผิวบุญเรือง หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93216 นาย นัฐพร ไพยะเสน หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93215 นางสาว นราวดี นิกาญจน์กุล หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93213 นาง วัลภา กองศรีหา หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93207 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ภัคจิรา วงศ์สมศรี หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93203 นาง อมรรัตน์ ธุรารัตน์ หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93202 นางสาว นันท์นภัส รัตนพันธ์ หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93201 นาง มยุรีย์ แพงไชย หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
543B93130 นาง ไพจิตต ตาระบัตร หลักสูตรและการสอน 2559 ครบกำหนดการตีพิมพ์
1 2 Next