หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับ รหัสหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคพิเศษ (คน) ภาคปกติ (คน)
ปริญญาเอก
(ปร.ด.)
25481751109007 การบริหารการศึกษา 6 -
25521751108157 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 13 -
25551751105236 ฟิสิกส์ 9 10
ปริญญาโท
(ค.ม.)
25551751105596 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 16 -
25521751108146 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 31 -
ปริญญาโท
(วท.ม.)
25521751102454 ฟิสิกส์ 10 7
25531751104334 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 16 5
รวม 101 22