หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับ รหัสหลักสูตร สาขาวิชา จำนวนที่รับ
ภาคพิเศษ (คน) ภาคปกติ (คน)
ปริญญาเอก
(ปร.ด.)
25481751109007 การบริหารการศึกษา 15 -
25521751108157 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 15 -
25521751102443 วิจัยหลักสูตรและการสอน 15 -
25531751104345 การบริหารการพัฒนา 15 -
25551751105236 ฟิสิกส์ 10 10
ปริญญาโท
(ค.ม.)
25411751100764 การบริหารการศึกษา 40 -
25511751109642 วิจัยหลักสูตรและการสอน 40 -
25551751105596 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 40 -
25521751108146 การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 40 -
ปริญญาโท
(รป.ม.)
25491751110865 รัฐประศาสนศาสตร์ 40 -
ปริญญาโท
(วท.ม.)
25521751102454 ฟิสิกส์ 10 10
25531751104334 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 20 5
รวม 300 25