ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร (TAS)

- คู่มือการใช้งาน -
ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร (TAS) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2024 v.2.0 All Rights Reserved.
พัฒนาระบบโดย อนุสิทธิ์ นนตระอุดร นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, IP-Phone: 240