Thesis Advisor System

ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร (TAS)

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) จากเงินนอกงบประมาณ งบบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2018 พัฒนาระบบโดย อนุสิทธิ์ นนตระอุดร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, IP-Phone: 240