Thesis Advisor System : Login

TAS : ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร

2018 พัฒนาระบบโดย อนุสิทธิ์ นนตระอุดร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, IP-Phone: 240