สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 186

เมื่อวานนี้: 317

จำนวนครั้งการเข้าชม: 70,516

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรงโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับรูปแบบการสอนของโพลยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (The Development of Physics Learning Activities Entitled “Linear Motion” By Using Inquiry cycle (5Es) and Polya’s Instructional Model for Mathayom Suksa 4)
โดย กนกพิชญ์ ฤทธิร่วม, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 147 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำหรับครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (The Development of Primary 6 Mathematics Learning Management Model for Teachers in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1)
โดย ลัดดาวรรณ ว่องไว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 62 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (The Development of Teaching Efficiency Indicators of Secondary Mathematic Teachers under the Secondary Educational Service Area Office 21)
โดย ภัคประภา สุพัฒนานนท์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 55 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 (The Development of School Library Management Model of Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)
โดย กิ่งใจ รัตนแสนศรี, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี [ 39 ครั้ง]
พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 (The Development of Performance Indicator about Information and Communication Technology of Computer Teachers under the primary Educational Service Area Sakhon Nakon office 1)
โดย วนิดา บุญอุ้ม, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 37 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (The Development of Morale Indicators of Teachers in School under Secondary Educational Service Area Office 23)
โดย ภัทรวรรณ พิมพา, สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 89 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการทำงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (Transformational Leadership of Heads of Learning Department Affecting Work Effectiveness of Learning Departments in Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 23)
โดย สิทธิชัย อุสาพรม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 46 ครั้ง]
ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 (Leadership of School Administrators Affecting School Effectiveness for Thailand 4.0 of Schools under the Office of Sakon Nakhon Primary Educational Service Area 2)
โดย วีรชาติ กาญจนกัณโห, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.ละม้าย กิตติพร, ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี [ 89 ครั้ง]
การพัฒนาศักยภาพครูในการผลิตและการใช้สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้องอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (Development of Teachers’ Potential on Producing and Utilizing Instructional Media for Early Childhood at Child Development Centers under Ban Tong Sub-district Administrative Organization, Seka District, Bueng Kan Province)
โดย ทัสสะ สุรเดชาวงศ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 37 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลสำเร็จของการทำวิจัยในชั้นเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดสกลนคร (Administrative Factors Affecting the Success of Classroom Action Research under the Office of the Basic Education Commission in Sakon Nakhon Province)
โดย จุฑามาศ อิศระภิญโญ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา [ 75 ครั้ง]


^