ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนบ้านม่วงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Development of a Training Curriculum on Creating Electronic Books for Teachers at Ban Muang Wittaya School under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย ขวัญจิรา โสภณ, สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 49 ครั้ง]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยโดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Williams
Creative Thinking Development of Preschool Children by Organizing Creative Art Activities Based on Williams
โดย ณัฏฐ์ชญา หอมจัด, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 45 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรเู้พื่อส่งเสริมความสามารถในการแต่งบทร้อยกรอง ตามรูปแบบการสอนแบบซินเนคติคส์ร่วมกับแนวคิดการเรยีนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 1
The Development of a Learning Activity Package for EnhancingPoetry Writing Ability Based on Synectics Instructional Model andCooperative Learning for Mathayomsuksa 1 Students
โดย วราภรณ์ ศรีกะรัตน์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา วราภรณ์ ศรกีะรัตน์ [ 37 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัยโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบไฮสโคปด้วยกิจกรรมเกมการศึกษา
The Development of Basic Thinking Skills of Early Childhood Based on Learning Experiences Integrating High Scope Conceptand Educational Games
โดย ณัฐญา นันทราช, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 37 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการกำกับตนเอง เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
The Development of Learning Activity Packages Based on Self-Regulation on the Topic of Word Types and Functions of Thai Learning Area for Mathayomsuksa 1 Students
โดย ทาริกา สมพงษ์, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 31 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน ร่วมกับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) น้ำเพื่อชีวิตและอากาศรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
The Development of Scientific Learning Activities Based onBrain-Based Learning Concept Integrated with Inquiry Teaching Method (5Es) on the Topic of Water for Life and Air SurroundedUs of Science Learning Area for Pratomsuksa 3 Students
โดย ทรายแพรว ไชยมัชชิม, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ. ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 43 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
The Development of Instructional Activities in Biology Entitled Photosynthesis using Inquiry Cycle (5E) integrated with Collaborative Learning Approach for Mathayomsuksa 5 Students
โดย สุกันดา พรหมนิล, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 34 ครั้ง]
การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีกลองชุดขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
The Development of Training Packages for Basic Drumming Skills on a Drum Kit for Prathomsuksa 6 Students at Vithidham School of Sakon Nakhon Rajabhat University
โดย สัญพิชา โพธิดอกไม้, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 36 ครั้ง]
การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิต ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Needs Assessment for Life Skills Development Guidelinesfor Primary School Students at Vithidham School Sakon NakhonRajabhat University
โดย โดมฤทธิ์ เอื้อกิ่งเพชร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 27 ครั้ง]
การบริหารโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ต้นแบบ: กรณีศึกษาโรงเรียนในจังหวัดสกลนคร
The Management of the Moral Schools Project of OBEC Model:A Case Study of Schools in Sakon Nakhon Province
โดย พระมหารถศรี อินธิสิทธิ์ (ติกฺขปญฺโญ), สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์, ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 53 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 218

เมื่อวานนี้: 382

จำนวนครั้งการเข้าชม: 115,806

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^