ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การประเมินความต้องการจำเป็นการพัฒนากระบวนการบริหารโรงเรียนคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
Needs Assessment on Administration Process Development of Administrators in Moral Schools under the Project of the King Educational Fund
โดย อนุชา สามุงคุณ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.บุญมี ก่อบุญ , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 128 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต 1
Factors Affecting Basic Skills of Mathematics for Early Childhood Children in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย อุมาพร การุญ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี , รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 52 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
Needs Assessment of Digital Leadership Development of School Administers under The Secondary Educational Service Area Office Mukcahan
โดย กนกกาญณ์ สุรันนา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 164 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
Development of The 21st Century Learning Management Competency Indicators of Teachers in Schools under The Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
โดย ศิรภัสสร คนยืน, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ [ 184 ครั้ง]
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Digital Leadership of Administrators Affecting the Operational Effectiveness of Student Assistance System in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย อดุลย์ วรรณะปะกะ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ลาโพธิ์ , ดร.ปัทมา จันทพันธ์ [ 161 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
Needs and Guidelines for Developing the Operation of the Student Assistance System for Educational Opportunity Expansion Schools under Sakon Nakhon Primary Education Service Area Office 1
โดย เชาวลิต ยิ้มแย้ม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 115 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Instructional Leadership of Administrators Affecting the Effectiveness of Academic Affairs Administration in Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย สมพงษ์ วิเศษจันทร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม , ดร. บดินทร์ นารถโคษา [ 155 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารกับประสิทธิผล การบริหารงานทั่วไปในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
The Relationship Between Digital Leadership of Administrators and the Effectiveness of General Administration in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
โดย สุพิชา คิดค้า, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , ดร.ผกาพรรณ วะนานาม [ 109 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานแนะแนวในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Factors Affecting the Effectiveness of Guidance Operations in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย นุชลี จันทรังษี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร. เยาวลักษณ์ สุตะโคตร , ดร. บดินทร์ นารถโคษา [ 107 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Needs and Guidelines Development Of Information Technology Utilization For Administration In Schools Under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย สิทธิชัย สีมี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรดร จั้นวันดี [ 81 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 16

วันนี้: 327

เมื่อวานนี้: 714

จำนวนครั้งการเข้าชม: 960,269

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^