สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 1

วันนี้: 139

เมื่อวานนี้: 274

จำนวนครั้งการเข้าชม: 19,468

ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
แนวทางส่งเสริมคุณภาพการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Guidelines on Enhancing Service Quality of the Academic Resources Center, Academic Resources and Information Technology Institute, Sakon Nakhon Rajabhat University)
โดย ศศธร มาศสถิตย์, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก [ 3 ครั้ง]
การพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานพัสดุ เพื่อการควบคุมวัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Development Information System of Supply Management for Material Control in Sakon Nakhon Rajabhat University)
โดย สุริยัน นิลทะราช, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 5 ครั้ง]
การรับรู้กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครพนม (Perception of Computer Crimes Act of Nakhon Phanom Technical College Students)
โดย ทศพร ทิพย์นม, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 5 ครั้ง]
แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Guidelines on the Exchange of Knowledge and Learning Ideas about Managing or Working at the Academic Promotion and Registration Affairs of Rajamangala University of Technology Isan)
โดย พุทธชาด พรหมบุรมย์, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.สุทิศา ซองเหล็กนอก [ 4 ครั้ง]
แนวทางส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ที่พึงประสงค์ในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Guidelines on Enhancing Desirable Digital Age Librarians’ Professional Competencies of Rajamangala University of Technology Isan)
โดย นันธิดา พรมวงค์, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 3 ครั้ง]
การยอมรับเทคโนโลยีการคำนวณแบบคลาวด์ เพื่อสนับสนุนการทำงาน บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคนครพนม จังหวัดนครพนม (Acceptance of Cloud Computing Technology to Support Personnel’s Work at Nakhon Phanom Technical College, Nakhon Phanom Province)
โดย นพมาศ แสนกล้า, สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี (วท.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง [ 4 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ตามแนวคิดทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง พระอภัยมณี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (Development of Learning Activities on the Thai Language Course Based on the Constructionism Theory in the Learning Unit Entitled ‘Pra Apaimani’ for Mathayom Suksa 3)
โดย วารุณี ธงไพร, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, ดร.พจมาน ชำนาญกิจ [ 3 ครั้ง]
ปัจจัยความเครียดในการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 (Work-Related Stress Factors of Administrators Affecting Administrative Effectiveness in Secondary Schools under the Regional Education Office No. 11)
โดย พรพิสุทธิ์ พรหมเทศน์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ดร.เทพรังสรรค์ จันทรังษี [ 4 ครั้ง]
ประสิทธิผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (The Operational Effectiveness of the Moral Schools of OBEC under the Office of Secondary Educational Service Area 23)
โดย จักรี วงศ์อักษร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ, ดร.รัชฎาพร พิมพิชัย [ 5 ครั้ง]
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้แบบโครงงานวิชาเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Development of Learning Handbook Using a New Agricultural Theory Project Based Approach and Sufficiency Economy Philosophy Affecting Problem Solving Skill, Learning Achievement and Attitude of Mathayom Suksa 4 Students)
โดย ณัฐรดา คำแพงเมือง, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิตร ทองชั้น, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 9 ครั้ง]


^