ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะครูภาษาอังกฤษในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Development of Competency Indicators for English Teachers in Schools under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย น้ำทิพย์ วโรดมดำรง, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 405 ครั้ง]
การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินของ PISA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Development of Skill Practice Packages to Enhance Reading Literacy Based on PISA Assessment Guidelines in Thai Language Learning Area for Mathayomsuksa 2 Students
โดย นิรัตติยากร กอแก้ว, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 467 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องคำและหน้าที่ของคำ โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of a Learning Activity Package of Thai Language for Communication Entitled Words and Functions Based on Active Learning Management for Prathomsuksa 6 Students
โดย สรัญญพัชร์ แก้วศรีไตร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 409 ครั้ง]
การพัฒนาชุดกิจกรรมกล่องงาน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน ทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญา
Development of the Task Box Activity Packages Using the Instructional Model of Simpson’s Practice Skills to Enhance Self-Help Ability in Daily Life of Intellectually Impaired Children
โดย อิทธิพัทธ์ น้อยภูธร, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์, รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 275 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา
Development of Basic Science Skills of Early Childhood Using Learning Experience Management Based on STEM Education
โดย พัทธนันท์ ไตรทามา, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 281 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม
Development of an Ethical Leadership Curriculum for Teachers in Buddhist Scripture Schools under the Sangha Supreme Council of Thailand, National Office of Buddhism, Nakhon Phanom Province
โดย พระมานัต ธมฺมทินฺโน, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี, ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 160 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Development of the Effective Internal Supervision Model for Schools under the Secondary Educational Service Area Office 22
โดย ปาจรีย์ หงษ์แก้ว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์, ดร.เอกลักษณ์ เพียสา [ 358 ครั้ง]
คุณภาพการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
Quality of Services of the Registration Office, Si Songkhram District, Nakhon Phanom Province
โดย สิทธิกร สมบูรณ์พร้อม, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 127 ครั้ง]
สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาครูของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Conditions, Problems and Guidelines for Teacher Development in Schools under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย กฤติพงศ์ โภคาพานิช, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์, ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 257 ครั้ง]
อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงคุณลักษณะที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
Influences of Trait Oriented Leadership on the Performance Effectiveness of Sub-district and Village Headmen of Phon Sawan District, Nakhon Phanom Province
โดย อัมรินทร์ พานัด, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2563, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล [ 206 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 238

เมื่อวานนี้: 721

จำนวนครั้งการเข้าชม: 348,620

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^