ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอน แบบโฟนิกส์ ร่วมกับการใช้สื่อประสม การเสริมแรง และเพื่อนช่วยเพื่อน
Development of Reading and Writing English Vocabulary of Prathomsuksa 1 Students Using Phonics Method Integrated with Multimedia, Reinforcement, and Peer-Assisted Learning
โดย ปิยพร เกื้ออนันต์, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 63 ครั้ง]
กลยุทธ์การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Strategies on Learning and Innovation Skills Development for Primary Students in Schools Under the Office of the Basic Education Commission in the Northeast
โดย สรญา วัชระสังกาศ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 104 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคายและบึงกาฬ
The Administrative Factors Affecting School Administration Effectiveness in Secondary Schools under the Secondary Educational Service Area Office, Nong Khai, and Bueng Kan
โดย สุพัตรา ดีท่าโพธิ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ , ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 66 ครั้ง]
อิทธิพลของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1
Influence of strategic leadership on performance of community development offices in the upper northeastern provinces 1
โดย วันวิศาข์ บรรเทา, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ละมัย ร่มเย็น , รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล [ 28 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุของเทศบาลตำบล ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
Factors Affecting the Efficiency of Supply Management of Sub- district Municipalities in Bueng Kan Province Area
โดย วิษณุกรณ์ โคตมี, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สามารถ อัยกร , รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล [ 29 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
Factors Affecting the Quality of Life of the Elderly in Phanna Nikhom District Area, Sakon Nakhon Province
โดย สิบโทฤทธิชัย ชาแสน, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาติชัย อุดมกิจมงคล , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละมัย ร่มเย็น [ 17 ครั้ง]
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็น ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Causal Relationship Model of Factors Affecting the Professional Learning Community in Secondary Schools under the Office of the Basic Education Commission in the Northeast
โดย ปาริชาติ สีพันธ์บุญ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลนิกา ฉลากบาง , ดร. เอกลักษณ์ เพียสา [ 58 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง อีสปอร์ต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
Development of an Additional Curriculum on E-Sports of Science and Technology Learning Strand for Secondary 3 Students Under the Secondary Educational Service Area Office Nakhon Phanom
โดย จตุรภุช ไพรสณฑ์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 41 ครั้ง]
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Model for Developing Leadership of Deputy Directors of Secondary Schools in the Northeast
โดย สมแพง อินอาน, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ , ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม [ 34 ครั้ง]
การพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
Development of Internal Quality Assurance Operations in Ban Samkhamittraphap 3 School under Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย ปรัชญา มานะวงศ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2564, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ [ 44 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 6

วันนี้: 154

เมื่อวานนี้: 665

จำนวนครั้งการเข้าชม: 560,062

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^ Slot Online 2022 Ceme Online Terbaik Slot Online Poker Online 2022 Slot Online Gacor Judi Bola Tangkas Slot Online Terpercaya Judi Bola Online Judi Ceme Online Judi Slot Online Gacor Slot Online Terbaik 2022 Slot Online Terpercaya 2022 Slot Gacor Terpercaya 2022 Agen Slot Online Judi Poker Online 2022 Agen Judi Ceme Online Terbaik ceme online ceme online Slot Online poker online slot online Judi Bola Tangkas slot online Judi Bola Online ceme online slot online slot online slot online slot gacor slot online poker online ceme online slot online slot online slot online