ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาหลักสูตร “ฟ้อนออนซอนงามงอนไอ่คำ” กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
Development of a Course Curriculum on “Beautiful Dance Performance of Pretty Ai Kham” in the Arts Learning Substance Group for Junior High School Students
โดย ชีวานันท์ คนองมาก, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย, รองศาสตราจารย์ ดร.ธนานันต์ กุลไพบุตร [ 4 ครั้ง]
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบเปิดกับวิธีการสอนปกติ
A Comparison of Mathematics Learning Achievement of Prathomsuksa 1 Students through Open Approach and Conventional Approach
โดย พิลัยพร ทิพยาลัย, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ, ดร.อุษา ปราบหงษ์ [ 1 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
Transformational Leadership of School Administrators Affecting School Effectiveness under the Office of Secondary Educational Service Area 22
โดย ธนากร คุ้มนายอ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 2 ครั้ง]
การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
Comparison of Science Process Skills and Learning Achievement of Mathayomsuksa 3 Students on the Topic of Life with the Environment and Natural Resource Using the 5Es Learning Cycle integrated with the Principles of Sufficiency Economy and the 5Es Learning Cycle
โดย กุลธิดา จุ้มอังวะ, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี, ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ [ 2 ครั้ง]
รูปแบบการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างมีประสิทธิผล เขตสุขภาพที่ 8
Model of Effective Administration of Sub-district Health Promotion Hospitals in the Public Health Region 8
โดย พรศักดิ์ ฤาไกรศรี, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ปร.ด.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ [ 2 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เสียงกับการได้ยิน โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
The Development of Science Process Skills and Learning Achievement on the Topic of Sound and Hearing Using the STAD- Cooperative Learning Method Integrated with Concept Mapping for Prathomsuksa 5 students
โดย ศิริรักษ์ แก้วหานาม, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ อนันต์ ปานศุภวัชร, ดร. อรุณรัตน์ คำแหงพล [ 2 ครั้ง]
การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้สะเต็มศึกษาร่วมกับ การใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเอง การแก้โจทย์ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
Development of Mathematics Handbook Using STEM Education and Problem Based Learning to Affect Mathayom Suksa 1 Students’ Self-discipline, Problem Solving, and Learning Achievement
โดย วชรกมล พนิตอนงกริต, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์, ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ [ 3 ครั้ง]
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วัสดุและวัตถุ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
The Development of Creative Thinking of Prathomsuksa 3 students on the Topic of Materials and Objects Using the Learning Management Based on STEM Education
โดย อมรรัตน์ จำปาวัตตะ, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร, ดร.นิติธาร ชูทรัพย์ [ 2 ครั้ง]
สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Conditions, Problems and Effectiveness of Early Childhood Education Management in Schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย จันทร์สุดา เบียนสาย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์, ดร.สุรพล บุญมีทองอยู่ [ 1 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หิน และการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับผังกราฟิก
The Development of Science Process Skills and Learning Achievement of Prathomsuksa 6 Students on the Topic of Rocks and Crustal Deformation Using Inquiry Cycle (5Es) and Graphic Organizer
โดย เยาวพา สีธรรม, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2562, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร, ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ [ 1 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 3

วันนี้: 89

เมื่อวานนี้: 146

จำนวนครั้งการเข้าชม: 44,452

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^