ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานตามแนวความคิดการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดแก้ปัญหา ทักษะการทำงานเป็นทีม และเจตคติต่อวิชาชีพพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล
Development of a Blended Learning Instructional Model Based on Collaborative and Case-Based Learning to Enhance Learning Achievement, Problem Solving Thinking, Teamwork Skills, and Attitudes toward Nursing Profession of Nursing Students
โดย ปิติณัช ราชภักดี, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.พจมาน ชำนาญกิจ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 101 ครั้ง]
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Causal Relationship Model of Factors Affecting Effectiveness of World–Class Standard Schools in the Northeastern Region
โดย พงษ์พิพัฒน์ นารินรักษ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 46 ครั้ง]
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Causal Relationship Model of Administrative Effectiveness of Secondary Schools in the Northeastern Region
โดย ศยานนท์ ศิริขันธ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง [ 42 ครั้ง]
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารโรงเรียนยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
The Causal Relationship Model of Selected Factors Affecting Elementary School Administrators’ Effective Implementation of Technology in Digital Era of Basic Education School in the Northeastern Region
โดย สิริพร มิ่งวงศ์ธรรม, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ [ 32 ครั้ง]
ความต้องการจำเป็นและแนวทางพัฒนาทักษะดิจิทัลของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มุกดาหาร
Need Assessment and Guidelines for Developing Teachers’ Digital Skills in the 21st century under the Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
โดย อมรรัตน์ ดอนพิลา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ดร.เยาวลักษณ์ สุตะโคตร [ 71 ครั้ง]
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
The Causal Relationship Model of the Effectiveness of Opportunity Expansion Schools in the Upper Northeastern Region
โดย สไบภรณ์ พงศ์ศาสตร์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ [ 27 ครั้ง]
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของประสิทธิผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนื
The Causal Relationship Model for the Operational Effectiveness of Internal Quality Assurance of Small- Sized Primary Schools in the Northeastern Region
โดย ขวัญใจ วงศ์สุวรรณ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ [ 25 ครั้ง]
ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร
Visionary Leadership of Administrators Affecting Performance Effectiveness of Teachers in Schools under Secondary Educational Service Area Office Mukdahan
โดย รัตนา คนไว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 38 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลสำหรับ โรงเรียนในโครงการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Development of Effective Academic Affairs Administration Model for Schools in Project
โดย สิรดา สายมายา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง , ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข [ 21 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติหน้าที่ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 11
Development of Training Course for Enhancing Information Technology Competency Based on Teachers' Secondary School Under the Office of the Basic Education Commission In the Supervisory District 11
โดย สุทธิชัย นาคะอินทร์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ [ 44 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 146

เมื่อวานนี้: 901

จำนวนครั้งการเข้าชม: 853,904

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^