ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์โดยการเรียนรู้ แบบโครงงานร่วมกับเทคนิค STAD ที่เสริมสร้างการคิดวิเคราะห์พฤติกรรมความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
Development of Package for Training Scientific Skills Using Project-based Learning and STAD Techniques Affecting Prathom Suksa 5 Students’ Critical Thoughts, Collaborative Behaviors and Learning Achievements
โดย เจวรี ศรีจันไชย, สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี กลางประพันธ์ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.สมเกียรติ พละจิตต์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 482 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
The Relationship between Teamwork and General Administrative Effectiveness of School under Secondary Educational Service Area office Nakhon Phanom
โดย อธิกุล กุลนรัตน์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ประภัสร สุภาสอน กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 470 ครั้ง]
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ TGT เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
Development of Mathematical Learning Activities Based on the Concept of Flipped Classroom and TGT Cooperative Learning Management on Multiply for Prathomsuksa 3 Students
โดย เพชรประกาย อะโคตรมี, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ผกาพรรณ วะนานาม กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 354 ครั้ง]
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วย งานและพลังงาน โดยการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ร่วมกับผังกราฟิก
Development of Analytical Thinking and Learning Achievement of Mathayomsuksa 4 Students on the Work and Energy Unit Using STAD Technique with Graphic Organizers
โดย นวกาญจน์ แสนมาโนช, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 233 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
Needs Assessment of Instructional Competency Development of Teachers in Schools under NakhonPhanom Primary Educational Service Area Office 1
โดย ธนกฤต อินธริชัย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 337 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Priority Needs Assessment to Develop Brahmvihara 4 of the Administrators of Phrapariyattidhamma Schools, General Education Department, Group 8, the National Office of Buddhism
โดย ประดิษฐ์ เศษถา, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 281 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครพนม
The Development of Internal Quality Assurance Model of Child Development Centers under Local Government Organization in Nakhon Phanom Province
โดย นุชจนาถ สิงห์งอย, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกลักษณ์ เพียสา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 229 ครั้ง]
การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนโนนสว่าง โป่งเปือย ไคสี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
NEEDS ASSESSMENT IN THE MANAGEMENT DEVELOPMENT OF THE NONSAWANG PONGPUAI KAISEE SCHOOL NETWORK UNDER BUENG KAN PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE
โดย ขวัญฤดี กล้วยสิงห์, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 223 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Transformational Leadership of School Administrators Affecting The Effectiveness of Teachers’ Performance in Schools Under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย อาวัชนนท์ อิ่มเพ็ง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร.บดินทร์ นารถโคษา กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 343 ครั้ง]
ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
School Administrators’ Skills in the Digital Era Affecting the Effectiveness of School Administration in the Educational Expansion Opportunity Schools under BuengKan Primary Educational Service Area Office
โดย กาญจนา นามวงศ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2566, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ [ 511 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 21

วันนี้: 260

เมื่อวานนี้: 1,954

จำนวนครั้งการเข้าชม: 1,245,002

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^