ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Digital Leadership of Administrators Affecting School Effectiveness under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย กันตชาติ กุดนอก, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ , รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร [ 25 ครั้ง]
การพัฒนาตัวบ่งชี้การสื่อสารที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Development of Effective Communication Indicators of Administrators in Secondary Schools under the Office of the Basic Education Commission
โดย บัลลังก์ มะเจี่ยว, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง [ 26 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ร่างกายของเรา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับผังมโนทัศน์
Development of Science Process Skills of Prathomsuksa 6 Students on the Topic of My Body Using 7E Learning Cycle and Concept Mapping
โดย ธนพล โคตรวิชา, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์อนันต์ ปานศุภวัชร , ดร.กุลวดี สุวรรณไตรย์ [ 4 ครั้ง]
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ร่างกายของเรา โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Development of Science Process Skills and Learning Achievement of Prathomsuksa 6 Students on the Topic of My Body Using Project-Based Learning and Sufficiency Economy Philosophy
โดย พลอยไพลิน ราโช, สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ วงษ์ชาลี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร [ 4 ครั้ง]
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดสะเต็มศึกษาและทฤษฎีสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
Development of Integrated Curriculum Based on STEM Education and Constructionism Theory to Enhance Students’ Learning and Innovation Skills for Prathomsuksa 6 Students
โดย เวิน ริทัศน์โส, สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.อุษา ปราบหงษ์ , รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย [ 12 ครั้ง]
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Development of an Environmental Administration Model of Schools under the Secondary Educational Service Area Sakon Nakhon
โดย กิ่งกนก กิณเรศ, สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข , ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า [ 7 ครั้ง]
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
School Administrators’ Competency Affecting School Effectiveness under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย ปนัดดา สาริคา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ , ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 16 ครั้ง]
ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
Selected Factors Affecting an Operation of the Student Assistance System in Schools under the Secondary Educational Service Area Office Sakon Nakhon
โดย อรรถพล สุนทรพงศ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา ลาโพธิ์ [ 376 ครั้ง]
ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
The instructional Leadership of School Administrators Affecting The Effectiveness of Academic Affairs Administration of Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 1
โดย เนติ์ มโนปัญญา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ดร. สุมัทนา หาญสุริย์ , รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ [ 378 ครั้ง]
ปัจจัยคัดสรรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
Selected Factors Affecting the Effectiveness of Internal Quality Assurance in Small-Sized Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 3
โดย พนาศักดิ์ ชาคำหลอย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2565, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ , ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 184 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 8

วันนี้: 110

เมื่อวานนี้: 673

จำนวนครั้งการเข้าชม: 738,143

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^