ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ สาขาวิชา / ปีที่พิมพ์ / ที่ปรึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
The Relationship between Academic Leadership of School Administrators and Professional Learning Community of Schools under Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย ปานหทัย ธรรมรัตน์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ดร.ชรินดา พิมพบุตร [ 200 ครั้ง]
ปัจจัยแรงจูงใจที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดสกลนคร
Motivation Factors Affecting Transformational Leadership of School Administrators under the Primary Educational Service Area Offices in Sakon Nakhon Province
โดย เปรมทิพย์ คำทะเนตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ , ดร. เทพรังสรรค์ จันทรังษี [ 183 ครั้ง]
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
Factors Affecting the Transformational Leadership of School Administrators under the Secondary Educational Service Area Office 21
โดย อภิสรา มุ่งมาตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ บุญใบ ,ดร.ประภัสร สุภาสอน [ 101 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัย ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร
Administrative Factors Influencing the Educational Management Effectiveness of a Dual Vocational Education System in the Colleges under Sakon Nakhon Vocational Education
โดย นิพล แก้วกาหลง, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ภาวะบุตร , ดร.สุมัทนา หาญสุริย์ [ 70 ครั้ง]
ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
Administrational Factors Affecting The Success of Educational Quality Assurance Operation of Schools under the Secondary Educational Service Area Office 23
โดย อนุพงศ์ ไชยบุตร, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 114 ครั้ง]
ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
Administrative Factors Affecting the Success of Student- centered Learning Management of Primary Schools under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2
โดย วริษา เจียวิริยบุญญา, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์ , ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะ [ 109 ครั้ง]
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม
Transformational Leadership of Women Administrators Influencing the Effectiveness of Schools under the Primary Educational Service Area Office in Nakhon Phanom Province
โดย พิมพ์พร วงศ์อนุสิทธิ์, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ,ดร.รัชฎาพร งอยภูธร [ 47 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
The Relationship between Visionary Leadership of School Administrators and Teachers’ Motivation on Job Performance in Schools under the Mukdahan Primary Educational Service Area Office
โดย ทักษิณ มวลมนตรี, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ไพใหล , ดร.วรกัญญาพิไล แกระหัน [ 112 ครั้ง]
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร โรงเรียนกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
Relationship between Desirable Characteristics of School Administrators and Teacher Satisfaction on Work Performance under the Sakon Nakhon Primary Educational Service Area Office 2
โดย จินดามาศ คงชัย, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ ,ดร.ภิญโญ ทองเหลา [ 82 ครั้ง]
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
Participative Administration Affecting an Effectiveness of the Academic Affairs Administration in Schools under Udon Thani Primary Educational Service Area Office 3
โดย ไชยา หานุภาพ, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) , 2564, ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ ธรรมรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ [ 165 ครั้ง]

ค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 9

วันนี้: 116

เมื่อวานนี้: 895

จำนวนครั้งการเข้าชม: 434,391

ความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
Responsive image

^