SNRU E-THESIS

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (SNRU E-THESIS) เป็นระบบที่รวบรวมฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้ง่ายต่อการสื่บค้นสำหรับผู้สนใจ

จำนวนวิทยานิพนธ์ทั้งหมดที่อยู่ในระบบ 277 รายการ

โดยแยกเป็นสาขาวิชา ดังนี้

 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ จำนวน 8 รายการ
 • หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา จำนวน 15 รายการ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 64 รายการ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 14 รายการ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา จำนวน 13 รายการ
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 54 รายการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา จำนวน 2 รายการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา จำนวน 16 รายการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 รายการ
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน จำนวน 21 รายการ
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 37 รายการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 รายการ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี จำนวน 6 รายการ
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 13 รายการ


^