นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 มีจำนวน 407 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 31
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 28
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 164