นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 383 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 31
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 42
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 13
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 117