นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 199 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 34
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 40
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 123