นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 418 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 35
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 37
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 163