นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 7 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 6
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 1