นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 204 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 34
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 40
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 126