นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 400 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 66
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 29
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 179
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 124