นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 401 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 66
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 29
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 124