นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 403 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 66
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 30
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 125