นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 176 คน

หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 16
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 19
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 2
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 120
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 19