นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 17
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 18

รวม 35 คน