นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 15
ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา 15

รวม 30 คน