นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ 20

รวม 20 คน