นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 47
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 43
การสอนวิทยาศาสตร์ 27
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 48

รวม 165 คน