นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 64
การสอนวิทยาศาสตร์ 4
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 18
หลักสูตรและการสอน 24

รวม 110 คน