นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 64
การสอนวิทยาศาสตร์ 4
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 17
หลักสูตรและการสอน 24

รวม 109 คน