นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 64
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 45
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 17

รวม 126 คน