นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 49
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 23
การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 30
การสอนวิทยาศาสตร์ 21
วิจัยหลักสูตรและการสอน 42

รวม 165 คน