นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 53
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 39
การสอนวิทยาศาสตร์ 19
วิจัยหลักสูตรและการสอน 15

รวม 126 คน