นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 53
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 39
การสอนวิทยาศาสตร์ 16
วิจัยหลักสูตรและการสอน 15

รวม 123 คน