นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 88
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 43
การสอนวิทยาศาสตร์ 15
วิจัยหลักสูตรและการสอน 17

รวม 163 คน