นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 90
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 46
การสอนวิทยาศาสตร์ 15
วิจัยหลักสูตรและการสอน 17

รวม 168 คน