นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 40
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 40
การสอนวิทยาศาสตร์ 25
วิจัยหลักสูตรและการสอน 15

รวม 120 คน