นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 22

รวม 22 คน