นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (ป.บัณฑิต)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
วิชาชีพครู 180

รวม 180 คน