นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 1
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 25

รวม 26 คน