นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 1
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 8

รวม 9 คน