นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 1
วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี 7

รวม 8 คน