นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 8
ฟิสิกส์ 5

รวม 14 คน