นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 5
เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 5

รวม 11 คน