นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
ฟิสิกส์ 0
เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3

รวม 3 คน