นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 2
ฟิสิกส์ 0

รวม 2 คน