นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 26

รวม 26 คน