นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 31

รวม 31 คน