นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 28

รวม 28 คน