นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 42

รวม 42 คน