นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 30

รวม 30 คน