นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
รัฐประศาสนศาสตร์ 19

รวม 19 คน