นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 12
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 14

รวม 35 คน