นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 16
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 22
ฟิสิกส์ 7

รวม 45 คน