นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 4
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 10
วิจัยหลักสูตรและการสอน 12

รวม 26 คน