นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 4
การบริหารการศึกษา 15
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 9
ฟิสิกส์ 3

รวม 31 คน