นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 2
การบริหารการศึกษา 20
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 11
ฟิสิกส์ 2

รวม 35 คน