นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการพัฒนา 2
การบริหารการศึกษา 21
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 9
ฟิสิกส์ 2

รวม 34 คน