นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารการศึกษา 5
ฟิสิกส์ 1

รวม 6 คน