นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

สาขาวิชา จำนวน (คน)
การบริหารและพัฒนาการศึกษา 15
ฟิสิกส์ 1

รวม 16 คน