ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ ประเภท อินเตอร์เน็ต

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระบบการติดตามการตีพิมพ์วารสาร (TPGS)

ระบบจองเลขที่หนังสือราชการและเลขที่คำสั่งออนไลน์ (GSBook Online)

ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์ประจำหลักสูตร (TAS)

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ (อักขราวิสุทธิ์)

ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ (SNRU E-THESIS)

ระบบรับสมัครนักศึกษา โท-เอก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (GSSNRU ADMISSION)

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (Alumni Database Sytem)

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายของบัณฑิตวิทยาลัย (fnReport)

ระบบจองเลขที่ชุดเบิกจ่ายงบประมาณ (BBS)

ระบบสารสนเทศ ประเภท อินทราเน็ต

สืบค้นหนังสือห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (GS-OPAC)

ระบบห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (GS Library)

ระบบห้องสมุดสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ระบบห้องสมุดสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

ระบบห้องสมุดสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ

ระบบห้องสมุดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์