บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

จำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปัจจุบัน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2559

-No Data-

Contact Details

 สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 โทร:(042)743-738
Website: http://grad.snru.ac.th

-->