ระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีจำนวน 388 คน
หลักสูตร จำนวน (คน)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 35
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 39
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 180
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 131

จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2562
ปีการศึกษา จำนวน (คน)
2557 438
2558 382
2559 382
2560 409
2561 380
2562 388